Kategoria: Ekologia- wybór przyszłości

SILNE EMOCJE

Teraz znów wracają do mody i są lansowane nie tylko przez ekologów. Silne emocje budzi sprawa noszenia futer. Sposób zabijania zwierząt na te futra, zagrożenie gatunków rzadkich, a o cennych skórach powoduje, że nie tylko działacze radykalnych ruchów protestują przeciw ich

KOPALNIE ZŁOTA

Kopalnie złota na przykład zawsze powodowały i powodują destrukcję środowiska – wycinanie drzew w miejscu zakładania kopalń, spalanie węgla do wytapiania rudy, skażenie środowiska rtęcią i cyjankiem, używanymi podczas obróbki kruszcu. Teraz kopalnie złota i powstająca zaraz wokół nich infrastruktura

WEWNĘTRZNE NASTAWIENIE

Co jednak zrobić, by nasze zachowania chroniące środowisko nie przerodziły się w zestaw męczących obowiązków i cierpiętniczych poświęceń, jak wtedy, gdy rezygnujemy z jazdy samochodem na rzecz wyczerpującego pedałowania na rowerze lub gdy z westchnieniem odmawiamy sobie nowej bluzki, bo

W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Oczywiście, nie mam zamiaru nikogo namawiać do wybrania jakiejś politycznej partii z lewa czy z prawa – to wybór osobisty – ale do zastanowienia się, jak w ramach różnych „postaw ideologicznych” realizować plan, który już dla większości osób nieco wiedzących

INNY DOBRY PRZYKŁAD

Prowadzi to do znanych nam wszystkim skutków z czasów realnego socjalizmu. Państwo liberalne pozwala na swobodną grę cen, uważając, że zgodnie z prawem popytu i podaży, prowadzi ona do samorzutnego ustalenia cen równowagi stymulując jedno­cześnie rozwój techniczny.Innym dobrym przykładem jest konflikt

W WIELU SPRAWACH

Okazuje się, że w takich sprawach, jak np. ochrona środowiska, wybujały indywidualizm społeczeństw liberalnych i bardzo szerokie w nich prawa jednostki nie tylko nie są w sprzeczności z interesem ogółu, lecz mu sprzyjają. Prawa jednostki w tych społeczeństwach są rzeczywiste

WYZWOLENIE MECHANIZMÓW

Uniemożliwia to wyzwolenie mechanizmów homeostazy.’ Jeżeli właściciel domu w państwie liberalnym rozpocznie w tym domu uciążliwą dla otoczenia produkcję, ludzie zaczną się wyprowadzać, ceny mieszkań spadną. W państwie socjalistycznym, przejętym troską o człowieka, przypisany do kwaterunkowego lokalu i nie mający żadnego

MIMO DEKLARACJI

Mimo deklaracji stosowana hierarchia wartości stawiała środowisko na miejscu równie odległym, jak troskę o rzeczywiste potrzeby obywateli. Tendencja do gigantomanii, prestiżowego lokalizowania przemysłu w miastach i jego „ciężkiej” struktury, zatajanie informacji i dyspozycyjność ekspertów oraz takie ich dobieranie, by stwierdzali

ZMIANA SYSTEMU POLITYCZNEGO

Jednak zmiana systemu politycznego w państwie sama przez się pro­blemów ekologicznych nie rozwiąże. Także rozwiązania w skali jednego kraju nie wystarczą do poprawy sytuacji na całym świecie – i odwrotnie, globalne zmiany, jak zniszczenie warstwy ozonu, nie znają granic. Bez

EFEKT KONFERENCJI

Efektem Konferencji było też powstanie w krajach w niej uczestniczących ministerstw czy agencji ochrony środowiska, a różne między­rządowe organizacje włączyły „środowisko” do swoich programów. Przed­stawiciele świata biznesu zaczęli coraz częściej myśleć o środowisku w katego­riach ekonomicznych, serio traktując zagadnienia ochrony

PRAKTYCZNE EFEKTY

Tak więc niewiele widać było praktycznych efektów Konferencji i połącze­nia polityki ekologicznej z polityką gospodarczą aż do czasu energicznych działań Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pod wodzą premiera Norwegii pani Gro Harlem Brundtland. Komisja wkrótce po ogłoszeniu w 1987

DEKLARACJA ZASAD

Uchwalono też deklarację zasad dotyczącą zarządzania, zachowania, ekorozwoju wszystkich typów lasów. Jest to zobowiązanie do szerokiej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania ekosystemów leśnych, biorąc pod uwagę ich warości ekologiczne i ekonomicz­ne, w tym dla ochrony i stabilizacji