Kategoria: Człowiek a środowisko

PRZY ANALIZIE ABSENCJI CHOROBOWEJ

Spowoduje to okresowy spadek absencji chorobowej, który nie będzie jednak odzwierciedleniem faktycznej poprawy sta­nu zdrowotnego populacji. Po pewnym czasie pracownicy prze­wlekle chorzy, którzy nie zgłaszali się do lekarza po porady, połą­czone ze zwolnieniem chorobowym, zaczną jednak zgłaszać się ponownie. Analiza

WYSTĘPOWANIE CHORÓB

Odnoszą się one do występowania chorób za­wodowych i związanych z pracą, mogą doprowadzić do wykrycia zależności między szkodliwośdami procesu produkcyjnego a spo­strzeganymi zmianami chorobowymi. Obserwacje takie mają bar­dzo istotne znaczenie i przyczynić się mogą do wykrycia roz­maitych źródeł zachorowalności. Wobec

BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE

W nowoczesnym ujęciu epidemiologia zaj­muje się wszystkimi chorobami, w przeciwieństwie do epidemiolo­gii tradycyjnej, której przedmiotem zainteresowania były tylko choroby zakaźne. Ściśle biorąc, epidemiologia zajmuje się wszel­kimi gawiskami biologicznymi (choroby, wypadki, inwalidztwo, zgony, rozwój fizyczny i psychiczny), ich rozpowszechnianiem i częstością.Wyróżnia

METODY EPIDEMIOLOGII

Współzależnośd te pozwalają na wydągnięde wniosków i umożliwiają biologiczną interpretację, która powinna wskazać związki przyczynowe i czynniki wpływające na wystąpie­nie choroby oraz wyjaśnić odrębnośri występujące w danych wa­runkach ekologicznych.Według J. Indulskiego wyróżnia się trzy typy metod indukcyj­nych szczegółowego rozpoznawania potrzeb

MASOWE BADANIA

Metody epidemiologii eksperymentalnej, porównujące dwie grupy, w których jeden lub kilka wyróżnionych warunków zmie­nianych jest w sposób kontrolowany przez eksperymentatora.Epidemiologia opisowa rozróżnia dwa typy metod:   masowe badania przeglądowe (screening), polegające na badaniu populacji pod względem badanej cechy,  badania reprezentacyjne, dotyczące

DANE O ZGONACH

W badaniach epidemiologicznych, podobnie jak we wszyst­kich HwdTinach nauki istnieje konieczność stosowania nowoczes­nych środków do „przetwarzania” zbieranych informacji. Jest to związane z dużą ilością zbieranych informacji, oszczędnością cza­su przy wykonywaniu obliczeń i możliwością uzyskiwania opty­malnych rozwiązań. Do automatycznego przetwarzania informacji

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Warto zwrócić uwagę, że obserwujemy stały — od szeregu lat wzrost współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn, podczas gdy u kobiet współczynniki ogółem pozostawały na niezmienionym poziomie.Istnieje wiele mniej lub bardziej trafnych definicji chorób za* wodowych. Definicje te zmieniały się

W CHOROBIE ZAWODOWEJ

Podkreślano, że objawy chorobowe w chorobie zawo­dowej muszą pozostawać w niewątpliwym związku ze szkodliwy­mi czynnikami pracy, a miejsce odczynu chorobowego powinno być zgodne z miejscem zadziałania czynnika szkodliwego. Wydaje się, że przez chorobę zawodową rozumieć należy chorobę wywo­łaną przez szkodliwości

W WYKAZIE CHORÓB

Podobnie etiopatogeneza żylaków i owrzodzeń żylako­wych u kobiety wykonującej pracę stojącą, kobiety, która kilka­krotnie rodziła, jest na pewno złożona. W poprzednio obowiązu­jącym, dziś już nieaktualnym wykazie chorób zawodowych, uzna­wano żylaki z owrzodzeniami przy pracy stojącej za chorobę zawodową (choć bez

CHOROBY ZAWODOWE

Rozważania te uzasadniają, dlaczego zdecydowano się opuścić słowo „wyłączność” w podanej definicji choroby zawodowej. Wynika więc, że określenie choroby zawodowej jest pojęciem zmiennym, elastycznie dostosowanym do nowych warunków, uwzględniającym współczesne poglądy naukowe, zwłaszcza na te­mat wcześniej nie znanych lub niedokładnie poznanych

CZĘSTE CHOROBY ZAWODOWE

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć.  Pylice płuc.Przewlekłe choroby oskrzeli wywołane działaniem substan­cji powodujących napadowe stany spastyczne i choroby płuc prze­biegające z odczynami zapalno-wytwórczymi w płucach, np. dy­chawica oskrzelowa, byssinoza, beryloza.Przewlekłe zapalenie oskrzeli wywołane działaniem substan­cji

CHOROBY PRZEWLEKŁE

Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym (guzki śpiewacze, niedowłady strun głoso­wych, zmiany przerostowe).Choroby wywołane promieniowaniem jonizującym łącznie z nowotworami złośliwymi.Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czyn­ników rakotwórczy di występujących w środowisku pracy, z wy­jątkiem wymienionych w poz.